Календар за школску 2022/2023. годину

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став
4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК
о календару образовно-васпитног рада oсновне школе
за школску 2022/2023. годину


„Службени гласник – Просветни гласник“, број 5 од 14. јуна 2022.


Члан 1.

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада
основне школе за школску 2022/2023. годину.

Члан 2.

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и
програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада.

Члан 3.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у
току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2022. године, а завршава се у
петак, 30. децембра 2022. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 23. јануара 2023. године.
Друго полугодиште завршава се у уторак, 6. јуна 2023. године за ученике осмог
разреда, односно у уторак, 20. јуна 2023. године за ученике од првог до седмог разреда.

Члан 4.

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике
од првог до седмог разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно
180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне
наставне седмице, односно 170 наставних дана.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није
могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју
наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% од
утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да
годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због
угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седмици,
који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута, изузев у
случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће
обезбедити да сваки дан у седмици буде заступљен утврђен број пута.

Члан 5.

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу
остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним
наставним седмицама, у складу са законом.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није
могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју
наставних седмица и наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање до 5% од
утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Члан 6.

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у понедељак, 2. јануара 2023. године, а завршава се у петак,
20. јануара 2023. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 10. априла 2023. године, а завршава се у
уторак, 18. априла 2023. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 21. јуна 2023.
године, а завршава се у четвртак, 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда
летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у четвртак, 31.
августа 2023. године.

Члан 7.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и
92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату,
Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава
фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2022.
године, Свети Сава 27. јануара 2023. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2023. године, Дан победе 9.
маја 2023. године и Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2023. године.
Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других

жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају
у недељу.
У школама се обележавају: 8. новембар 2022. године, као Дан просветних радника,
21. фебруар 2023. године, као Међународни дан матерњег језика и 10. април 2023. године,
као дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског
министра просвете.

Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде
у дане следећих верских празника, и то:
1) православци – на први дан крсне славе;
2) припадници исламске заједнице ‒ 21. априла 2023. године, на први дан
Рамазанског бајрама и 28. јуна 2023. године, на први дан Курбанског бајрама;
3) припадници јеврејске заједнице – 5. октобра 2022. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
грегоријанском календару – 25. децембра 2022. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском
календару – 7. јануара 2023. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по
грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим
даном Васкрса (католици – од 7. до 10. априла 2023. године; православни од 14. до 17.
априла 2023. године).

Члан 9.

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити
наставне дане у којима су остварене екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на
начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 10.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог
полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.
Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим
планом рада, у складу са овим правилником.
Свечана подела ђачких књижица, односно сведочанстава, ученицима од првог до
седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у среду, 28. јуна 2023. године.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта
и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником.

Члан 11.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24. марта 2023.
године и у суботу, 25. марта 2023. године, а завршни испит у среду, 21. јуна 2023. године,
у четвртак, 22. јуна 2023. године и у петак, 23. јуна 2023. године.

Члан 12.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску
2022/2023. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.

Број 110-00-75/2022-04
У Београду, 20. маја 2022. године
Министар,
Бранко Ружић, с.р.