Финансијски планови и извештаји

Финансијски извештај за 2023. годину

download ОДЛУКА о усвајању Финансијског извештаја за 2023. годину

download БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

download БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

download ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

download БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

download ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године

download ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године


Финансијски план за 2024. годину

download ФИHAHCИJCKИ ПЛAH 3A 2024. годину

download ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. годину табела


Финансијски извештај за 2022. годину


Одлука Школског одбора о прихватању Финансијског извештаја за 2022. годину


Финансијски план за 2023. годину