Јавне набавке 2022. годинa

ИНФОРМАЦИЈА ПОНУЂАЧИМА

Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91 од 24. децембра 2019) уређују се правила поступака јавних набавки које спроводе наручиоци ради закључења уговора о јавној набавци добара, услуга или радова.

На Порталу јавних набавки се објављују сви огласи јавних набавки и остала документа везана за поступак јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/. Понуђач подноси понуду електронским средствима путем Портала јавних набавки, осим ако је Законом о јавним набавкама другачије одређено. Понуђач може да поднесе само једну понуду. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који је поднео основну понуду.

План јавних набавки објављује се на Порталу јавних набавки.