Закони и подзаконска акта

Закон о основама система образовања и васпитања

 

Закон о основама система образовања и васпитања- 88-2017-3, 27-2018-3 (др. закон), 27-2018-22 (др. закон), 10-2019-5 (1)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs › sgrs › skupstina › zakon › reg

 

Закон о основном образовању и васпитању- 55-2013-3, 101-2017-11, 27-2018-3 (др. закон), 10-2019-3 (2)

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs › SlGlasnikPortal › reg › viewAct

ПРАВИЛНИК

o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи

Правилник o организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи- 30-2019-46