Стручни тимови

Аутор: Марија Димитријевић Милошевић, координатор Тима за сајт школе

СТРУЧНИ ТИМОВИ И АКТИВИ од школске 2023/2024. године
СТРУЧНИ ТИМОВИ И АКТИВИ УТЕМЕЉЕНИ У ЗАКОНУ-обавезни

Стручни актив за развојно планирање
1. Оливера Вуковић-координатор
2. Слађана Максимовић
3. Марија Димитријевић-Милошевић
4. Јасмина Ђоковић
5. Зорица Милетић
6. Оливера Чубровић
7. Мануела Микићевић-Стојковић
8. Весна Давинић
9. Весна Петровић
10. Светлана Андријанић
11.Љиљана Костић

Стручни актив за развој ШП
1. Снежана Ђорђевић-координатор
2. Катарина Младеновић
3. Марија Чекеревац
4. Верица Павић
5. Тамара Миловановић
6. Јасмина Ђорђевић
7. Драгиша Сретковић
8. Ирена Дашић
9. Анђелка Армуш
10. Светлана Андријанић
11. Ивана Симовић
12. Тијана Бајовић

Тим за инклузивно образовање
1. Наташа Милинковић -координатор
2. Катарина Младеновић
3. Оливера Чубровић
4. Оливера Вуковић
5. Зорица Милетић
6. Ивана Николов
7. Светлана Андријанић
8. Александра Чуровић
9. Даниела Вранић
10.Маја Кувекаловић

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
Стални чланови:
1. Катарина Младеновић-координатор
2. Тијана Миленковић,заменик координатора
3. Данијела Милановићовић,секретар
4. Драган Павловић-директор
Остали чланови:
5. Ивана Николов
6. Стоја Гарабиновић-Кривчевић
7. Ирена Дашић
8. Мирјана Томашевић
9. Драгиша Сретковић
10. Данијела Димитријевић
11. Мирјана Ненадовић
12. Иван Јовановић
13. Весна Давинић
14. Весна Павловић
15. Полицајац у школи

Тим за самовредновање
1. Оливера Васић-координатор
2. Катарина Младеновић
3. Љиљана Илић
4. Ивана Ђорђевић
5. Снежана Рајовић
6. Тијана Бајовић
7. Зоран Живановић
8. Мирјана Ненадовић
9. Наташа Стефановић
10. Маја Кувекаловић
11.Ивана Јовановић
12. Невена Митровић

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Стални чланови:
1. Драган Павловић, директор
2. Оливера Чубровић
3. Катарина Младеновић
Остали чланови:
4. Даниела Вранић-координатор
5. Оливера Вуковић
6. Снежана Ђорђевић
7. Оливера Васић
8. Наташа Милинковић
9. Марија Димитријевић Милошевић
10. Јелена Шебековић, ђачки родитељ

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
1. Јасмина Видосављевић-координатор
2. Данијела Димитријевић
3. Тања Станојковић
4. Ивана Милошевић
5. Тијана Миленковић
6. Тијана Мијатовић Радомировић
7. Марија Караић
8. Весна Павловић

Тим за стручно усавршавање и професионални развој
1. Светлана Андријанић-координатор
2. Наташа Стефановић
3. Јасмина Ђоковић
4. Зоран Живановић
5. Тијана Мијатовић Радомировић
6. Јелена Савковић
7. Јасмина Ђорђевић

Тим за одржавање сајта школе
1. Марија Димитријевић-Милошевић-координатор
2. Зоран Симовић
3. Тамара Миловановић
4. Ивана Ђорђевић
5. Ивана Милошевић
6. Невена Митрић Булатовић
7. Ана Павловић
8. Драгана Туцаковић
9. Ивана Симовић

Тим за пројекат „Еко школа“
1. Снежана Рајовић-координатор
2. Верица Павић
3. Јасмина Ђоковић
4. Анђелка Армуш
5. Мирјана Милановић
6. Голуб Гребовић
7. Иван Јовановић

Тимови и комисије ФОРМИРАНЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ у складу са Статутом

Тим за професионалну оријентацију
1. Зоран Симовић-координатор
2. Стоја Гарабиновић-Кривчевић
2. Мануела Микићевић Стојковић
3. Марија Караић
4. Оливера Чубровић
5. Одељењске старешине седмог и осмог разреда

Тим за израду Годишњег плана рада школе
1. Слађана Максимовић-координатор
2. Наташа Милинковић
3. Тамара Миловановић
4. Катарина Младеновић

Тим за превентивне активности ради очувања психофизичког здравља деце
1. Јелена Савковић-координатор
2. Драгиша Сретковић
3. Марија Чекеревац
4. Верица Павић
5. Стоја Гарабиновић-Кривчевић
6. Мирка Думић
7. Тања Станојковић
8. Драгана Туцаковић
9. Љиљана Костић
10. Ана Павловић
11. Ивана Мићаковић
12.Јелена Стокрп

Тим за међународну просветну сарадњу и пројектно планирање
1. Тамара Миловановић-координатор
2. Јована Тодоровић
3. Зоран Симовић
4. Даниела Вранић
5. Ана Симић Милосављевић


Тим за маркетинг школе
1. Ивана Милошевић-координатор
2. Даница Миленковић
2. Весна Петровић
3. Анђелка Армуш
4. Љиљана Илић
5. Мирка Думић
6. Ивана Милојевић
7. Никола Сарафинов

Тим за менторски рад
1. Верица Павић-координатор
2. Наташа Милинковић
3. Зоран Симовић
4. Даница Миленковић

Комисија за културну и јавну делатност
1. Марија Чекеревац-координатор
2. Невена Митрић Булатовић
3. Тијана Мијатовић Радомировић
4. Весна Петровић
5. Иванка Дукић

Комисија за утврђивање дневног реда родитељских састанака
1. Слађана Максимовић-координатор
2. Оливера Чубровић

Комисија за школску кухињу
1.Кувар у школској кухињи-координатор
2.Сервирка у школској кухињи
3.Одељењске старешине одељења целодневне наставе

СЕКЦИЈЕ:

ДРУШТВЕНЕ
Еколошко-естетска секција
1. Данијела Димитријевић-координатор
2. Весна Давинић
3. Тања Станојковић
4. Марија Караић
5. Ирена Дашић
6. Анђелка Армуш
7. Мануела Микићевић-Стојковић
8. Јасмина Ђорђевић
9. Ивана Ђорђевић
10. Иван Јовановић
11. Љиљана Костић
12. Саша Павловић, вероучитељ

ХУМАНИТАРНЕ:
Секција за хуманитарни рад
1.Анђелка Армуш-координатор
2. Мирјана Ненадовић
3. Стоја Гарабиновић-Кривчевић
4. Весна Давинић
5. Данијела Димитријевић
6. Иван Јовановић
7. Весна Петровић
8. Тијана Мијатовић Радомировић
9. Тијана Миленковић
10.Тијана Бајовић
11.Саша Павловић, вероучитељ

СПОРТСКЕ:

Кошаркашка секција
1. Ивана Петровић

Атлетска секција:
1. Ирена Дашић

Флор-бол
1.Ивана Ђорђевић
Фолклорна секција
1. Зоран Живановић

КУЛТУРНЕ:
Драмска секција:
1. Невена Митрић Булатовић
2. Љиљана Илић
3. Марија Чекеревац
4. Светлана Андријанић

Литерарна секција
1. Тијана Миленковић
2. Зорица Милетић

Радио школа:
1. Наташа Стефановић
2. Ивана Милошевић
3. Марија Чекеревац

Форум театар
1. Светлана Андријанић
2. Зорица Милетић

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Дечји савез
1. Тања Станојковић, координатор

Ученички парламент
1. Оливера Чубровић, координатор
2. Оливера Вуковић

Подмладак црвеног крста
1. Костић Љиљана, координатор

Вођење записника:
Записник са Наставничког већа- Весна Павловић
Записник са Савета родитеља-Слађана Максимовић
Ес-дневник-Јасна Танасковић, Ивана Симовић,Никола Сарфинов
Летопис школе-Јелена Савковић-помоћник директора

2.5. СТРУЧНИ ТИМОВИ И АКТИВИ до 2023. године

2.5.1. СТРУЧНИ ТИМОВИ И АКТИВИ  УТЕМЕЉЕНИ У ЗАКОНУ-обавезни

 Стручни актив за развојно планирање

 1. Оливера Вуковић-координатор
 2. Слађана Максимовић
 3. Марија Димитријевић-Милошевић
 4. Јасмина Ђоковић
 5. Невена Миловановић
 6. Зорица Милетић
 7. Душанка Ћировић
 8. Мануела Микићевић-Стојковић
 9. Јасна Танасковић
 10. Весна Петровић
 11. Светлана Андријанић
 12. Ивана Милошевић
 13. Јелена Николић, ђачки родитељ
 14. Михајло Петровић, ученик

 Стручни актив за развој ШП

 1. Снежана Ђорђевић-координатор
 2. Душанка Ћировић
 3. Марија Чекеревац
 4. Верица Павић
 5. Тамара Миловановић
 6. Јасмина Ђорђевић
 7. Драгиша Сретковић
 8. Љубица Николић
 9. Анђелка Армуш
 10. Светлана Андријанић
 11. Ивана Симовић
 12. Тијана Бајовић

 Тим за инклузивно образовање

 1. Душанка Ћировић-координатор
 2. Оливера Чубровић
 3. Ивана Николов
 4. Оливера Вуковић
 5. Наташа Милинковић
 6. Зорица Милетић
 7. Светлана Андријанић
 8. Ана Павловић
 9. Даниела Вранић
 10. Маја Кувекаловић

 Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 Стални чланови:

 1. Оливера Чубровић-координатор
 2. Душанка Ћировић,педагог
 3. Гордана Марковић,секретар
 4. Драган Павловић-директор

Остали чланови:

 1.  Ивана Николов
 2.  Стоја Гарабиновић-Кривчевић
 3.  Љубица Николић
 4.  Тијана Миленковић
 5.  Драгиша Сретковић
 6.  Данијела Димитријевић
 7.  Мирјана Божовић
 8.  Иван Јовановић
 9. Јасмина Видосављевић
 10. Ивана Фимић-школски полицајац

 Тим за самовредновање

 1. Оливера Васић-координатор
 2. Јасмина Видосављевић
 3. Љиљана Илић
 4. Јасна Танасковић
 5. Снежана Рајовић
 6. Јелена Савковић
 7. Зоран Живановић
 8. Мирјана Божовић
 9. Наташа Стефановић
 10. Иван Младеновић
 11. Маја Кувекаловић
 12. Јелена Поповић-родитељ
 13. Милица Павловић-ученик

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Стални чланови:

 1. Драган Павловић, директор
 2. Оливера Чубровић
 3. Душанка Ћировић

Остали чланови:

 1. Даниела Вранић-координатор
 2. Оливера Вуковић
 3. Снежана Ђорђевић
 4. Оливера Васић
 5. Наташа Милинковић
 6. Марија Димитријевић Милошевић
 7. Данијела Станишић, ђачки родитељ
 8. Ленка Поповић,ученица

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 1. Јасмина Видосављевић-координатор
 2. Светлана Андријанић
 3. Марија Димитријевић Милошевић
 4. Невена Миловановић
 5. Ивана Милошевић
 6. Тијана Миленковић
 7. Оливера Вуковић
 8. Иван Младеновић

 Тим за професионални развој

 1. Светлана Андријанић-координатор
 2. Наташа Стефановић
 3. Јасмина Ђоковић
 4. Зоран Живановић
 5. Марија Димитријевић-Милошевић
 6. Јелена Савковић
 7. Јасмина Ђорђевић

Тим за одржавање сајта школе

 1. Марија Димитријевић-Милошевић-координатор
 2. Зоран Симовић
 3. Тамара Миловановић
 4. Ивана Ђорђевић
 5. Ивана Милошевић
 6. Тијана Миленковић
 7. Ана Павловић
 8. Драгана Туцаковић
 9. 9. Ивана Симовић

Тим за пројекат „Еко школа“

 1. Снежана Рајовић-координатор
 2. Верица Павић
 3. Јасмина Ђоковић
 4. Анђелка Армуш
 5. Мирјана Милановић
 6. Голуб Гребовић
 7. Ана Павловић

2.5.2. Тимови и комисије ФОРМИРАНЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ у складу са Статутом

 Тим за професионалну оријентацију

 1. Зоран Симовић-координатор
 2. Јелена Савковић
 3. Тијана Миленковић
 4. Оливера Чубровић
 5. Одељењске старешине седмог и осмог разреда

Тим за израду Годишњег плана рада школе

 1. Слађана Максимовић-координатор
 2. Наташа Милинковић
 3. Тамара Миловановић
 4. Душанка Ћировић

Тим за превентивне активности ради очувања психофизичког здравља деце

 1. Јелена Савковић-координатор
 2. Тамара Миловановић
 3. Марија Чекеревац
 4. Верица Павић
 5. Стоја Гарабиновић-Кривчевић
 6. Мирка Думић
 7. Тања Станојковић
 8. Драгана Туцаковић
 9. Љиљана Костић
 10. Ана Павловић

Тим за међународну просветну сарадњу и пројектно планирање

 1. Тамара Миловановић-координатор
 2. Јована Тодоровић
 3. Зоран Симовић
 4. Даниела Вранић
 5. Иван Младеновић

Тим за маркетинг школе

 1. Даница Миленковић-координатор
 2. Зоран Живановић
 3. Анђелка Армуш
 4. Љиљана Илић
 5. Мирка Думић

Тим за менторски рад

 1. Наташа Милинковић-координатор
 2. Верица Павић
 3. Зоран Симовић
 4. Весна Анђелић

Тим „Школа за 21. век“

 1. Јасна Танасковић-координатор
 2. Снежана Рајовић
 3. Јасмина Ђорђевић
 4. Зоран Симовић
 5. Драгиша Сретковић
 6. Наташа Милинковић
 7. Весна Анђелић
 8. Слађана Максимовић

Комисија за културну и јавну делатност

 1. Зорица Милетић-координатор
 2. Тијана Мијатовић Радомировић
 3. Ивана Стефановић

Комисија за утврђивање дневног реда родитељских састанака

 1. Слађана Максимовић-координатор
 2. Оливера Чубровић

Комисија за школску кухињу

 1. Кувар у школској кухињи-координатор
 2. Сервирка у школској кухињи
 3. Одељењске старешине I/1,I/2,II/1 и II/2 разреда

 

СЕКЦИЈЕ:

ДРУШТВЕНЕ

Еколошко-естетска секција

 1. Данијела Димитријевић-координатор
 2. Верица Павић
 3. Тања Станојковић
 4. Марија Караић
 5. Љубица Николић
 6. Анђелка Армуш
 7. Мануела Микићевић-Стојковић
 8. Јасмина Ђорђевић
 9. Ивана Ђорђевић
 10. Иван Младеновић
 11. Љиљана Костић
 12. Урош Костић, вероучитељ

ХУМАНИТАРНЕ:

Секција за хуманитарни рад

 1. Анђелка Армуш-координатор
 2. Мирјана Божовић
 3. Стоја Гарабиновић-Кривчевић
 4. Невена Миловановић
 5. Данијела Димитријевић
 6. Иван Јовановић
 7. Весна Петровић
 8. Тијана Мијатовић Радомировић
 9.  Тијана Миленковић
 10.  Урош Костић, вероучитељ

СПОРТСКЕ:

Кошаркашка секција

 1. Власта Стевановић

 Атлетска секција

 1. Власта Стевановић

 Флор-бол

1.Ивана Ђорђевић

 Фолклорна секција

 1. Зоран Живановић

КУЛТУРНЕ:

Драмска секција:

 1. Љиљана Илић
 2. Невена Митрић-Булатовић
 3. Марија Чекеревац
 4. Светлана Андријанић

 Литерарна секција

 1. Тијана Миленковић
 2. Зорица Милетић

Радио школа:

 1. Наташа Стефановић
 2. Ивана Милошевић

Форум театар

 1. Светлана Андријанић
 2. Зорица Милетић

 ТЕХНИЧКЕ:

Програмирање микробитова

 1. Јасна Танасковић-координатор
 2. Драгиша Сретковић
 3. Наташа Милинковић

 УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 Дечји савез

 1. Ивана Милошевић, координатор

Ученички парламент

 1. Оливера Чубровић, координатор
 2. Оливера Вуковић

 Подмладак црвеног крста

 1. Костић Љиљана, координатор

 

Вођење записника

 1. Записник са Наставничког већа-Невена Митрић-Булатовић
 2. Записник са Савета родитеља-Мирјана Божовић
 3. Е-дневник-Јасна Танасковић, Ивана Симовић
 4. Летопис школе-помоћник директора-Јована Тодоровић