ИЗЛЕТИ, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

ЕКСКУРЗИЈЕ

Сва одељења од првог до шестог разреда реализоваће једнодневне екскурзије, а одељења седмог и осмог разреда дводневне екскурзије у току школске године.

Циљ екскурзије, као облика образовно- васпитног рада је упознавање ученика с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

Задаци екскурзије су:

 • проучавање објеката и појава у природи
 • уочавање узрочно – последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима
 • развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
 • упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 • развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама  и навикама, развијање позитивних социјалних односа
 • схватање значаја здравља и здравих стилова живота
 • подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја и импресија према крају који обилазе и упознају

 Релације једнодневних екскурзија:

Први разред-Крагујевац-Београд-Зоолошки врт (посета)-Калемегдан-вожња возићем, црква Свете Петке и црква Ружица-Крагујевац

Други разред-Крагујeвац-Београд-Учионица на води-Калемегдан (вожњавозићем и војнимузеј)-Крагујевац

Трећи разред-Крагујевац- Крушевац (Музеј, црква Лазарица, кућа Симића, споменик косовским јунацима)-Слободиште, спомен парк-Љубостиња-Врњачка Бања- Крагујевац

Четврти разред-Крагујевац-Топола-(црква Св.Ђорђа, Петрова кућа, Карађорђев конак и црква)-Орашац-Марићевића јаруга- Рисовача-Аранђеловац-музеј у парку- Крагујевац

Пети разред-Крагујевац-Чегар-Ниш (тврђава, Ћеле кула,)-Нишка Бања-Крагујевац

Шести разред – Крагујевац – Манастир Студеница – Манастир Жича – Врњачка Бања – Крагујевац

Релације дводневних екскурзија:

Седми разред-Крагујевац-Мокра Гора-Златибор-Кадињача-Сирогојно-Крагујевац

Осми разред-Крагујевац-Крушедол-Сремски Карловци-Нови Сад – Суботица-Палић- Крагујевац (преноћиште у Новом Саду)

Планирано време извођења екскурзије ученика осмог разреда је октобар 2017. године, а за остале разреде  мај и јун 2018. године

 НАСТАВА У ПРИРОДИ

Сва одељења од првог до четвртог разреда факултативно ће организовати седмодневни боравак у оквиру Наставе у природи.

Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно – васпитног рада ( српски језик, свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање……..).

Циљеви:

 • очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психо-физичког и социјалног развоја;
 • социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
 • проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;
 • развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе;

Задаци:

 • побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
 • задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
 • подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
 • развијање свести о потреби заштите, неговања,чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
 • упознавање природно-географских,културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине

Планирана места за извођење Наставе у природи су:

Први разред: Соко Бања – хотел „ Бањица“ –  мај 2018.

Други разред: Тара – одмаралиште „Митровац“- последња недеља маја 2018.

Трећи разред: Златибор – одмаралиште ,,Голија“ –  мај 2018.

Четврти разред: Копаоник – одмаралиште ,,Крагујевац,,-крај фебруара (прва недеља по распусту), март 2018.

Припремање и реализацију организују одељењске старешине од првог до четвртог разреда.

За време зимског распуста школа ће организовати зимовање ученика на Копаонику, у зависности од интересовања ученика.

Васпитаче за зимовање ученика одредиће Наставничко веће и према понудама које добије, определити се за место и објекат уз претходну сагласност Савета родитеља и упознавање Школског одбора.

По извођењу Школе у природи, екскурзија и зимовања подноси се извештај о реализацији на разматрање Савету родитеља и Наставничком већу, а  Школском одбору на разматрање и усвајање.