Будући ђаци

Историјат

 

Крајем XIX века, Крагујевац, град са 10 000 становника био је значајан културни и економски центар Србије, који се постепено ширио према истоку и северу. Постојећа Горња основна школа која је основана 1865. године није имала простора за сву варошку децу.

Године 1887. на десној обали реке Лепенице подигнута је нова школска зграда са 6 учионица која је добила име Доња основна школа. Касније, школство чини напоре да унапреди педагошку праксу па у том циљу, Доња основна школа има функцију огледне школе. Од 1952. до 1961. године у овој згради радила је Виша педагошка школа.

У Крагујевцу, дана 16.06.1961. године основана је осморазредна Осма основна школа која у току школске 1961/62.године добија назив Основна школа “ Милутин Тодоровић“. Све до 1978. године радила је у врло скученим просторијама.

Са развојем града, јављају се потребе за новим и квалитетнијим школским простором, тако да је 1978.године изграђена нова школска зграда.

Школску зграду матичне школе чине два спојена објекта: стара зграда (павиљон) са 8 учионица (од чега четири просторије за целодневни боравак деце, једна играоница и једна просторија за предшколску групу), и нова зграда са 11 учионица, мултимедијалним центром са библиотеком, фоно-лабораторијом за учење страних језика, специјализованом учионицом за визуелне уметности, кабинетима за информатику, физику и хемију,  фискултурном салом, наставничком канцеларијом, кацеларијама за директора, помоћника директора, стручне сараднике, секретара, рачуновођу, благајника,  помоћно-техничко особље, радионицу за школског мајстора, салу за културне активности са позорницом, кухињом и трпезаријом. Уз сваку наставну просторију постоји припрема за наставнике у новој школској згради.Створени су сви услови за организовање и реализацију наставе која омогућава квалитетан рад са ученицима усмерен ка  развоју ученичких способности и интересовања и остваривању високих постигнућа ученика.Од 01.09.1980.године издвојено одељење у Илићеву је припојено Основној школи

„Милутин Тодоровић”. Наставу у издвојеном одељењу похађају ученици од првог до четвртог разреда, а почев од петог разреда ученици долазе у матичну школу и за њих је обезбеђен бесплатан превоз. Зграда школе у издвојеном одељењу у Илићеву састоји се од 4 учионице, наставничке канцеларије, библиотеке и трпезарије. Објекат је окружен великим двориштем и отвореним спортским теренима за фудбал, кошарку и одбојку.

Учионице су опремљене адекватним намештајем и наставним средствима. Услови за рад издвојеног одељења су добри јер је решено питање воде, канализације, терена за наставу физичког васпитања и других спортских активности .

Oд 22.05.1985. године име школе се проширује и она сада носи назив Основна школа „Милутин и Драгиња Тодоровић”. Данас ова школа спада у ред већих, добро опремљених, и по квалитету рада, угледнијих школа у граду. Наши ученици деценијама освајају бројне награде на свим нивоима такмичења.

Настава и васпитање су основни задаци школе. У раду са ученицима полази се од уважавања ученичких могућности и интересовања, поштовања ученикове личности, развијања одговорности према раду и учењу, усмеравању ученичких потенцијала кроз рад бројних секција, ученичких организација и ваншколских активности.